ข้อมูลทั่วไปตำบลแสนตอ

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง

ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลถ้ำฉลอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ตำบลแสนตอมีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประมาณ 28 กิโลเมตร - เนื้อที่ จำนวน 46 ตางรางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,750 ไร่ - ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลแสนตอ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีภูเขาเป็น บางส่วนมีทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด เช่น ต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ ,ถ้ำหิน
อ่อน,แม่น้ำ ,กรวด, ทราย - จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่
- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 8 หมู่ที่ ได้แก่
หมู่ที่ 1 – 8หมู่ที่ 1 บ้านแสนตอ หมู่ที่ 2 บ้านกลาง
หมู่ที่ 3 บ้านโคกปู่ดา หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 บ้านปากสิงห์
หมู่ที่ 7 บ้านปากสิงห์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมู สภาพทางเศรษฐกิจ

- อาชีพ
ประชาชนตำบลแสนตอ มีการประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม รองลงมาคือประกอบอาชีพรับจ้าง, ค้าขาย, เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว, กระบือ, สุกร, เป็ด, ไก่ - การคมนาคมของตำบลแสนตอ มีการคมนาคมทางบกเป็นหลัก โดยมี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1106 ผ่านตำบลแสนตอในหมู่ที่ 6, 7 และถนน รพช. อต 11008 ผ่านหมู่ที่ 1-5 เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมติดต่อ - การคมนาคมติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง มีถนนสายหลักดังนี้ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1106 และถนน รพช. อต 11008 เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ - การคมนาคมติดต่อภายในตำบลและตำบลใกล้เคียงใช้เส้นทาง รพช. นอกจากนั้นใช้เส้นทางคมนาคมอื่นที่เชื่อมระหว่างตำบล หมู่บ้าน ซึ่งสามารถเชื่อมติดกับตำบลบ้านด่าน, ตำบลหาดงิ้ว, และตำบลถ้ำฉลอง