ข้อมูลวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

“พัฒนาแหล่งน้ำ เสริมสร้างเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อชาวตำบลแสนตอ