โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงวัย รุ่นใหญ่ตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563