โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำสบู่ก้อนและสบู่เหลวให้กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563