โครงการสร้างเสริมพลังกาย พลังใจให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้มีแนวโน้มจะพิการตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563