การจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพประจำเดือนให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ