แนวทางในการติดตามและตรวจสภาพตลาด และ รายงานผลการพัฒนาเพื่อยกระดับตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์