รายงานผลการกิจกรรมภายในตลาด องค์การบริหารส่วนตาบลแสนตอ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์