รายงานผลการกิจกรรมภายในตลาด องค์การบริหารส่วนตาบลแสนตอ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ต