โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงเรียนแสนตอวิทยา ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์