ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอได้ทำการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1/7/2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจวัดไข้และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID - 19) ให้กับเด็กนักเรียนทุกคนก่อนเข้าห้องเรียน