ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561