ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา (กรณีไม่สามารถติดต่อได้) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านทุ่ง หมู่ที่ 4,5 ตำบลแสนตอ