ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.แสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563