สรุปสถิติผู้มารับบริการเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราช พ.ศ.2540