ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564