ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ