ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแสนตอ