แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านปากสิงห์ หมู่ที่ 6, 7 ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์

แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านปากสิงห์ หมู่ที่ 6, 7 ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์