แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑)