ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓