แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562 (แบบ สขร.๑)