ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564