แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔