แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔