แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔