แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔