แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔