แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔