แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔