แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔