แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔