แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔