แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔