บันทึกรายการประชุมสภาฯ (แถลงนโยบายผู้บริหาร) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556