ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) 29 พ.ย.2562