ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน