ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต