รายงานผลการกิจกรรมภายในตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์