ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เฉพาะปี 2563)