หน้าหลัก / ข้อมูลทั่วไป / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ทำเนียบผู้บริหาร/ เว็บบอร์ด / ติดต่อ อบต.
สายตรงนายก อบต.
นายอุทัย ชัยชนะ
นายก อบต.แสนตอ

081-7406963

Uthai.santor@hotmail.com

 

สายตรงปลัด อบต.
นายสุรศักดิ๋  บุญธารณามัย
ปลัด อบต.แสนตอ

096-2077258

boontanamai@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไป
นโยบายบริหารงาน
ทำเนียบคณะสภา อบต.
อำนาจหน้าที่ อบต.
ทำเนียบพนักงานส่วนตำบล
         สำนักปลัด
         กองคลัง
         กองช่าง
         กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ
คณะผู้บริหาร

ที่อยู่ติดต่อ

 
 

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำและสมาชิกชุมชนผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
ประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้ายและความตาย  
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการรับจดทะเบียนพาณิชย์กิจการอพาร์ทเมนท์  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา  
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560  
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)  
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าในตลาดแสนตอ  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560  
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน  
กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน  
บันทึกรายการประชุมสภาฯ (แถลงนโยบายผู้บริหาร) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  
   
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจให้กับผู้สูงอายุตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน....รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2561
ถ่ำม่วง รอยเท้าราชสีห์ ต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านปากสิงห์ หมู่ที่ 6,7 ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านปากสิงห์ หมู่ที่ 6, 7 ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านปากสิงห์ หมู่ที่ 6,7 ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [6 มี.ค. 62]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านทุ่ง หมู่ที่ 4,5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [8 ม.ค. 61]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านทุ่ง หมู่ที่ 6,7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [9 ม.ค. 61]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนตอ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [14 ก.พ. 61]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากสิงห์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [14 ก.พ. 61]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประมูลงานโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดับเพลิง) ความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [8 มี.ค 60]

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงคลองไส้ไก่ฯ หมู่ที่ 6 และโครงการก่อสร้างคลองซอยส่งน้ำเพื่อการเกษตรฯ หมู่ที่ 7 [10 ม.ค 60]

ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอุไร แทนมาลา ถึงแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางรัชดา คำแสน ถึงหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5
กำหนดราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นานางวรรณา สุขเงิน ลงแม่น้ำน่านบ้านกลาง หมู่ที่ 2
กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4, 5, 6, 7 และหมู่ที่ 8
กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อัพก บ้านนางดรุณี คำแก้ว ข้ามฝั่งมายังบ้านนางบุญคุ้ม ทองศรี หมู่ที่ 7
กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปากสิงห์ หมู่ที่ 6, 7
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง จากที่ดินนานายจาก บุญแก้วถึงนานายประทีป ด่านณรงค์ หมู่ที่ 6
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแสนตอ หมู่ที่ 1 [29 ธ.ค 58]
กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแสนตอ หมู่ที่ 1
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวง 1045-บ้านปากสิงห์ [18 พ.ย.58]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองไส้ไก่ หมู่.7[20 มี.ค.58]

โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต สาย อต ถ 75-001 แยกทางหลวง 1045 บ้านปากสิงห์ [21 ต.ค.57] ปร.4 รายชื่อผู้ยื่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 [16 ม.ค.58] ปร รายชื่อผู้ยื่น โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8[20 มี.ค.58]ปร.4รายชื่อผู้ยื่น
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8(ข้อบัญญัติ)[20 มี.ค.58] ปร.4 รายชื่อผู้ยืนสรุปราคากลางฯโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองไส้ไก่ หมู่.7[20 มี.ค.58]

 

โครงการประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่4[26 มี.ค.58] ปร.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3[29 เม.ย..58]

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2[21 ส.ค..58]โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 [21 ส.ค..58]

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 [21 ส.ค..58]โครงการก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 1 (บริเวณหลังศาลปู่) [10 ก.ย...58]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 

คู่มือประชาชน

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที1การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2)ารขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะารขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลารขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลารขอใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดสการขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ถึงแก่กรรม)การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นารขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางแมตรารโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาารต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันการรับชำระภาษีป้ายการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1)การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2)

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

วิสัยทัศน์... "พัฒนาแหล่งน้ำ เสริมสร้างเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อชาวตำบลแสนตอ "


 

 
 

โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ไอทีวี
ยูบีซี TGN
CNN

ผ่อนคลายยามว่าง
ดูดวง
มือถือ
ฟังเพลง
โหลดเพลงบนมือถือ
ฟรีวอลเปเปอร์
พยากรณ์อากาศ
ข่าวฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 
ลิงค์ที่เกียวข้อง
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
กรมประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงาน ก.พ.
ระฆังห่วงใย

 


 
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  90 ม.1 ต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
E-mail::  santor-01@hotmail.com Tel. 0-5544-6350   Fax. 0-5544-6158

@ 2007 Copyright by www.santor.go.th All Rights Reserved.
Best view with Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768